عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
صدورمجوزهای ترخیص قطعی کالاهای نمایشگاهی در صورت تکمیل بودن اسناد در اسرع وقت مجوز مربوطه صادر میگردد ------- 
واحد امور گمرکی(مدیریت امور اجرایی) 21913052
21913054
مدیریت امور اجرایی
21913055
صدور گواهی مشارکت جهت ترانزیت کالاهای نمایشگاهی در صورت تکمیل بودن اسناد در اسرع وقت مجوز مربوطه صادر میگردد  ------- واحد امور گمرکی(مدیریت امور اجرایی) 21913052
21913054
مدیریت امور اجرایی
21913055
صدورگواهی مشارکت کنندگان جهت ورود موقت کالاهای نمایشگاهی در صورت تکمیل بودن اسناد در اسرع وقت مجوز مربوطه صادر میگردد  -------  واحد امور گمرکی(مدیریت امور اجرایی) 21913052
21913054
مدیریت امور اجرایی
21913055

* برای دریافت مراحل خدمت صدورمجوزهای ترخیص قطعی کالاهای نمایشگاهی اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت صدور گواهی مشارکت جهت ترانزیت کالاهای نمایشگاهی اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت صدورگواهی مشارکت کنندگان جهت ورود موقت کالاهای نمایشگاهی اینجا کلیک نمایید.