عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
بررسی و تایید نوع و رنگ موکت 10 روز قبل از تحویل سالن  - ناظرین غرفه آرایی 21912422
21912791
مدیریت طراحی و غرفه آرایی
21912886
بررسی و تایید نقشه جانمایی نمایشگاه 45 روز قبل از برگزاری نمایشگاه - 
ناظرین غرفه آرایی 21912422

21912791
مدیریت طراحی و غرفه آرایی
21912886
بررسی طرحهای پیمانکاران غرف خودساز و مشارکت کنندگان 3 روز قبل از تحویل سالن - 
ناظرین غرفه آرایی 21912422

21912791
مدیریت طراحی و غرفه آرایی 21912886
بررسی و تایید غرفه سازان پیش ساخته 10 روز قبل از تحویل سالن - 
ناظرین غرفه آرایی 21912422

21912791
مدیریت طراحی و غرفه آرایی 21912886
بررسی مدارک و انجام اموررتبه بندی پیمانکاران غرف خود ساز در طی سال  - مدیریت طراحی و غرفه آرایی 21912886
مدیریت طراحی و غرفه آرایی 21912886

* برای دریافت مراحل خدمت بررسی و تایید نوع و رنگ موکت اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت بررسی و تایید نقشه جانمایی نمایشگاه اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت بررسی طرحهای پیمانکاران غرف خودساز و مشارکت کنندگان اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت بررسی و تایید غرفه سازان پیش ساخته اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت بررسی مدارک و انجام اموررتبه بندی پیمانکاران غرف خود ساز اینجاکلیک نمایید.

* برای دریافت شرکت های رتبه بندی شده طرح ساماندهی غرفه سازی اینجا کلیک نمایید.