عنوان خدمت زمان ارائه خدمت/روز تعرفه ارائه خدمت/ریال واحد ارائه دهنده خدمت واحد ناظر فرم های مورد نیاز
اسم شماره تماس اسم شماره تماس
انشعاب برق 24 ساعته هرکیلو وات 3000ريالی-40 سنت ارزی پیمانکار راهبر برق فشار ضعیف 21912792-3 علی توکلی 21912668 فرم های مورد نیاز
انشعاب آب 24 ساعته براساس انشعاب لوله 1/2-3/4 یا یک اینچ پیمانکارحرارتی و برودتی 21912741 یحیی واحدی 21912667 فرم های مورد نیاز
تلفن بیسیم یک هفته قبل از برگزاری  324000 ريال اداره مخابرات 21912222 دفتر مدیریت ساختمان و تاسیسات 21912590  فرم های مورد نیاز
تلفن کابل یک هفته قبل از برگزاری  324000 ريال اداره مخابرات 21912222 دفتر مدیریت ساختمان و تاسیسات 21912590  
تلفن بین الملل یک هفته قبل از برگزاری $500 اداره مخابرات 21912222 دفتر مدیریت ساختمان و تاسیسات 21912590  

* برای دریافت مراحل خدمت واگذاری انشعاب برق اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت واگذاری انشعاب آب اینجا کلیک نمایید.

* برای دریافت مراحل خدمت خطوط تلفن و بی سیم اینجا کلیک نمایید.