مراکز اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
تلفن گویا: 62-21912960
مرکز مخابرات و تلفنخانه: 21918
تلفن: 21912328-21912663-21912522-21912283-21912549
نمابر: 22662673-22662672
آدرس: بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - صندوق پستی 1491-19395
پست الکترونیک: liftex@iranfair.com


نام و نام خانوادگی : *
آدرس ایمیل : *
تلفن تماس : *
پیام : *