مراکز اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
تلفن گویا: 62-21912960
مرکز مخابرات و تلفنخانه: 21918

مدیر پروژه: آقای پناهنده -22662828 / مسئولین اجرایی: آقای نقوی- 21912523 - آقای کبیری-21912549-

آقای رسولی- 21912328 - آقای طاهری-21912715 -

بخش ارزی شرکتهای خارج از کشور: خانم محمدی سرشت 21912513

نمابر: 22662673-22662672
آدرس: بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران - صندوق پستی 1491-19395
پست الکترونیک: liftex@iranfair.com


نام و نام خانوادگی : *
آدرس ایمیل : *
تلفن تماس : *
پیام : *